Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

VILKÅR

Salgs – og handelsbetingelser:
Følgende vilkår gælder mellem køber og fotofriberg.dk (CVR 34386153) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig gensidig aftale herom.

1. Tilbud og bindende aftale
a) Tilbuddet er kun gældende såfremt købers oplyste forudsætninger og grundlag for tilbuddet overholdes af køber.
b) Tilbud er bindende for fotofriberg.dk til den på tilbuddet anførte dato.
c) Aftale er indgået, når købers accept af tilbuddet er modtaget og 20% af ordresummen er modtaget af fotofriberg.dk

2. Priser
a) Alle priser er inkl. moms og levering.
b) Ud over den tilbudte eller aftalte pris er fotofriberg.dk berettiget til at kræve særskilt betaling for:
1) Ekstraarbejde hvis købers forudsætninger for tilbuddet ikke overholdes.
2) Ekstraarbejde hvis køber bestiller arbejder eller ændringer afvigende fra det tilbudte.

3. Levering
a) Levering af de færdige billeder og medier sker på det tidspunkt, der er aftalt med køber. Dog tages forbehold for evt. forsinkelser eller forhindringer.
b) Hvis der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, så bestemmer og oplyser fotofriberg.dk leveringstidspunktet.
c) Original-filer (raw-filer) og uredigerede billeder udleveres ikke.

4. Betaling
a) Ved enhver bestilling skal der ske forudbetaling på 20% af ordresum. Restbetalingen skal ske senest ved udførelse. Ved bryllupsfotografering skal restbetaling ske senest på bryllupsdagen.
b) Der påløber rente fra forfaldsdagen efter rentelovens bestemmelser.

5. Aflysning og tilbagebetaling
a) Kundens aflysning:
Ved kundens aflysning tilbagebetales forskud ikke uanset årsag til aflysningen.
b) Fotografens aflysning:
I tilfælde af fotografens aflysning tilbagebetales det fulde fakturabeløb.

6. Ophavsret og brugsret m.m.
a) fotofriberg.dk har ophavsretten til alle fotos m.m. udviklet af fotofriberg.dk jf. lov om ophavsret. Det er således ikke tilladt at redigere billeder leveret af fotofriberg.dk
b) Det ophavsretsbeskyttede materiale må ikke overdrages til trediemand uden fotofriberg.dks skriftlige godkendelse. Køber har kun brugsret til billederne leveret af fotofriberg.dk. Fotofriberg.dk er ikke forpligtet til at opbevare backup af originalbilleder, medmindre andet er aftalt.

7. Mangler
a) Køber skal straks eller senest 3 dage efter leveringen reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer køber for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende. Fotofriberg.dk er berettiget til at afhjælpe mangler inden for rimelig tid.

8. Ansvar
a) I tilfælde af forsinkelse og mangler ved det leverede har fotofriberg.dk intet ansvar, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes:
1) Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
2) I øvrigt enhver årsag der skyldes force majeure herunder sygdom, krig, optøjer, uroligheder, regeringsindgreb, strejke, blokade, lockout, export- eller importforbud, naturkatastrofer eller andet, der ligger uden for fotofriberg.dks kontrol.
b) Hverken kunde eller fotograf kan gøres ansvarlig ved tyveri. Dog skal den anden part altid forsøges kontaktet ved sådan en hændelse.
c) Bliver fotografen forhindret tilbagebetales forskud. Om muligt tilbydes en ny fotografering uden beregning. Fotofriberg.dk kan ikke gøres ansvarlig for evt. udgifter som kunden måtte have haft, og der udbetales ikke erstatning.

9. Underleverandører
a) fotofriberg.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre via asisterende leverandører. Dette gælder IKKE fotografering.

10. Offentliggørelse af billeder
a) Køber bærer selv det fulde ansvar for publicering af billeder fra fotofriberg.dk. Køber skal selv sørge for at indhente en tilladelse til offentliggørelse af billeder med personer som er identificerbare, idet reproduktionsretten ikke inkluderer de afbildede personers samtykke til publicering. Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.
b) Billeder fra fotofriberg.dk må ikke anvendes i en sammenhæng, der kan være krænkende for anden part, de afbildede personer eller fotografen. Du bærer selv det fulde ansvar for misvisende og/eller ærekrænkende tekster i forbindelse med en offentliggørelse.
c) Fotofriberg.dk må frit bruge udvalgte billeder efter eget valg på http://fotofriberg.dk uden yderligere tilladelse.

Menu